Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN – V3

THE GOLD XPERIENCE 01-03-2014

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN THE GOLD XPERIENCE

 

1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder “The Gold Xperience”: de onderneming die onder de handelsnaam “The Gold Xperience” gedreven wordt en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 59991437.

Onder `klant` wordt verstaan: eenieder die via de website van “The Gold Xperience” of in de fysieke winkel een overeenkomst aangaat met The Gold Xperience (zie 3.2).

Onder `orderbevestiging` wordt verstaan: de orderbevestiging zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

Onder `Artikel` wordt verstaan: het artikel of de artikelen die door het sluiten van een overeenkomst tussen The Gold Xperience en de klant door of via www.thegoldxperience.com of via www.thegoldxperience.shop binnen een overeengekomen termijn geleverd dienen te worden en waarvoor een bepaalde prijs betaald dient te worden.

Onder `Voorwaarden` wordt verstaan: deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opvraagbaar via de website: www.thegoldxperience.com. Beheerder van deze website is: C.R.B. Vogel. De opbouw van de website: www.thegoldxperience.com zorgt ervoor dat gedeponeerde voorwaarden nooit kunnen worden verwijderd, er kunnen enkel nieuwe versies worden toegevoegd.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de websites van The Gold Xperience gesloten worden en waarbij The Gold Xperience partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en The Gold Xperience middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert de klant deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door The Gold Xperience worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van The Gold Xperience worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door The Gold Xperience ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 The Gold Xperience heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van The Gold Xperience zijn vrijblijvend, totdat een orderbevestiging is ontvangen. Indien The Gold Xperience de aankoopprijs van het artikel dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van uitspraak van de rechter, zal de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte worden gesteld. Deze heeft in dat geval de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan The Gold Xperience te melden.

3.2 De overeenkomst tussen The Gold Xperience en de klant komt tot stand op het moment nadat deze laatste:

* (a) middels een checkbox op de website akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaaarden;

* (b) een bestelling heeft geplaatst op de website van The Gold Xperience middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website;

* (c) hierop (in geval van een bestelling in de webshop) van The Gold Xperience op zijn of haar e-mailadres een bevestiging heeft ontvangen dat The Gold Xperience de bestelling heeft ontvangen (de `orderbevestiging`). Indien van The Gold Xperience in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst nagekomen wordt, zal de orderbevestiging niet verstuurd worden. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand;

* (d) een bestelling heeft geplaatst in de winkel van The Gold Xperience en daarvan een handgeschreven afschrift heeft ontvangen met datum en contactgegevens van The Gold Xperience.

3.3 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

* (a) een omschrijving van het artikel dat door de klant gekocht is en het aantal van die gekochte artikelen;

* (b) de prijs van het artikel;

* (c) de naam; het adres waar het (de) artikel(en) naar toe gestuurd word(t)(en) (geen postbus), en het factuuradres (indien anders dan woonadres en/of afleveradres; ook geen postbus);

* (d) het e-mailadres en telefoonnummer van The Gold Xperience waar de klant met vragen over zijn of haar bestelling terecht kan.

3.4 De administratie van The Gold Xperience geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan The Gold Xperience verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door The Gold Xperience verrichte leveringen. The Gold Xperience erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

4. BETALINGEN

4.1 Bestellingen kunnen worden betaald volgens de door The Gold Xperience aangeboden methoden. The Gold Xperience behoudt zich het recht voor deze methoden te wijzigen, echter niet midden in een leveringsprocedure.

4.2 Indien gekozen wordt voor betaling via overschrijving per bank, behoudt The Gold Xperience zich het recht voor de bestelling eenzijdig te annuleren indien de betaling na zeven werkdagen niet is ontvangen. Het bestelde artikel of de bestelde artikelen worden dan weer via de site(s) ter beschikking gesteld.

4.3 Er worden geen artikelen onder rembours.

5. TRANSPORT EN TRANSPORTKOSTEN

5.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro`s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

5. The Gold Xperience brengt verzendkosten in rekening. Bij leveringen per post wordt € 9,95 in rekening gebracht. The Gold Xperience behoudt zich het recht voor de voorwaarden ten aanzien van de verzendkosten te wijzigen, echter nooit bij een lopende bestelling.

5.3 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde artikel is voor The Gold Xperience. Op het moment van aflevering van het artikel gaat het risico van het artikel op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door The Gold Xperience kunnen worden uitgesloten.

6. LEVERTIJD

6.1 De levertijd van het artikel bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter als is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en The Gold Xperience. De door The Gold Xperience opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door The Gold Xperience overschreden wordt, zal The Gold Xperience de klant hiervan (telefonisch, via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan The Gold Xperience te melden.

6.3 De betalingen die de klant heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden dan door de klant wordt ontbonden, zal The Gold Xperience binnen 10 werkdagen nadat ze de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

7. RETOURBELEID

7.1 Nadat de klant het door hem of haar in de webshop bestelde artikel heeft ontvangen, heeft hij of zij de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met The Gold Xperience te ontbinden. Hij of zij hoeft hiervoor geen reden op te geven. Voor producten die in opdracht voor de klant zijn gemaakt, volgens het vooraf overeengekomen ontwerp, geldt dit niet. Mocht het geval zich voordoen dat klant niet tevreden is met het sieraad kan in overleg voor hetzelfde bedrag als de oorspronkelijke opdracht een nieuw sieraad worden uitgekozen of het vervaardigde juweel wordt aangepast op aanwijzing van de klant. Dit recht geldt niet voor aankopen in de fysieke winkel. Bevalt een sieraad niet, dan kan voor het aankoopbedrag een ander sieraad worden uitgezocht of worden laten maken.

7.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient hij of zij dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan The Gold Xperience te melden. Hij of zij dient het product dan onmiddellijk terug te sturen naar The Gold Xperience. De klant draagt zelf de kosten van en het risico voor het retourzenden. Wanneer de klant een artikel retour zendt op een manier die niet overeenkomt met de door The Gold Xperience aangegeven procedure, verspeelt hij of zij alle rechten op tegoeddoening wanneer het artikel niet of beschadigd terugkomt.

7.3 De betalingen die de klant heeft verricht op het moment dat hij of zij de overeenkomst met The Gold Xperience ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal The Gold Xperience binnen 14 dagen nadat The Gold Xperience het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan hem of haar een tegoedbon doen toekomen.

7.4 The Gold Xperience behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts voor een gedeelte van het al betaalde bedrag een tegoed uit te schrijven wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de klant (anders dan die van The Gold Xperience of de leverancier van het product) is beschadigd.

7.5 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van The Gold Xperience schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor diens risico komt, zal The Gold Xperience de klant hiervan schriftelijk (via brief of email) in kennis stellen. The Gold Xperience heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade in mindering te brengen op het bedrag van de tegoedbon.

8. NIET GOED, GELD TERUG

8.1 Indien binnen 30 dagen nadat de klant het artikel heeft ontvangen, het artikel een gebrek blijkt te vertonen, heeft de klant de mogelijkheid om The Gold Xperience schriftelijk (via brief of e-mail) of mondeling te vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het artikel.

8.2 Indien de klant The Gold Xperience vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het artikel, moet hij of zij het artikel aan The Gold Xperience terugsturen. The Gold Xperience zal binnen 5 dagen na de retourontvangst beoordelen of het artikel te herstellen is, en de klant dit schriftelijk meedelen. Is dit het geval, dan zal The Gold Xperience het binnen 20 werkdagen na ontvangst, herstellen en aan de klant terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het artikel, en het aan de klant terugsturen van het artikel, komen voor rekening van The Gold Xperience, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het artikel dan wel het gebrek aan het artikel aan de klant te wijten is of anderszins voor diens rekening en risico is. In dat geval is The Gold Xperience niet verplicht het gebrek aan het artikel te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het artikel. The Gold Xperience zal het artikel dan in dezelfde toestand terugzenden als die waarin zij het product van de klant ontvangen heeft. Is het artikel niet herstelbaar, en is de reden hiervan de klant op geen enkele manier verwijtbaar, dan kan hij of zij kiezen of hij of zij het terug wil ontvangen, dan wel zijn of haar geld terug wenst. Op dat moment treedt artikel 6.3 in werking

8.3 Indien de klant de overeenkomst op basis van artikel 7.1 ontbindt, dient hij of zij het artikel onmiddellijk aan The Gold Xperience te retourneren, op de door The Gold Xperience aangegeven wijze. De kosten van retourzending zijn voor rekening van klant. De aankoopprijs van het artikel zal binnen 10 werkdagen op de rekening van de klant teruggestort worden.

9. GARANTIES

9.1 Op de door The Gold Xperience geleverde producten bestaat garantie zoals staat omschreven in de bijgeleverde garantiekaart.

10. KLACHTEN

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door The Gold Xperience serieus in behandeling worden genomen.

10.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken aan The Gold Xperience (gegevens staan vermeld in artikel 12 van deze Voorwaarden).

10.3 The Gold Xperience zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. The Gold Xperience zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

11. PRIVACY

11.1 De persoonsgegevens die The Gold Xperience registreert, worden uitsluitend gebruikt om de gesloten overeenkomst te kunnen nakomen. Pas na vooraf verkregen toestemming kan The Gold Xperience deze gegevens ook gebruiken om de klant persoonlijk gerichte aanbiedingen te doen.

11.2 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die de klant zelf invult in het bestelformulier wanneer hij of zij een artikel bestelt of heeft besteld.

11.3 The Gold Xperience zal persoonlijke gegevens van klanten niet aan derden verstrekken.

11.4 De klant kan zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan The Gold Xperience te richten. The Gold Xperience zal hem of haar dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van de bij The Gold Xperience aanwezige persoonsgegevens. Indien de klant van mening is dat zijn of haar persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient hij of zij dit schriftelijk (via brief of e-mail) te melden, waarbij hij of zij aangeeft dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien de klant wenst dat zijn of haar persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld worden, geeft hij of zij in het bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van die persoonsgegevens aan. The Gold Xperience zal in alle gevallen de instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij het bedrijf hiertoe niet in staat is. In dat geval zal The Gold Xperience de persoonsgegevens uit het bestand verwijderen.

12. KLANTENSERVICE VAN THE GOLD XPERIENCE

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: The Gold Xperience, Laanstraat 89a, 3743BC Baarn, telefoon 06-51203400, e-mail: info@thegoldxperienc.com.

13. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

13.1 Op alle overeenkomsten gesloten met The Gold Xperience is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Indien er een geschil ontstaat tussen de klant en The Gold Xperience naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen de klant en The Gold Xperience, kan de klant de Consumentenbond verzoeken om hierin te bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo`n bemiddeling niet rechtvaardigt.

13.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Amersfoort bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij de klant binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via brief of e-mail) aan The Gold Xperience meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Menu